Образци

Образци

.  11.4.2011 година Печатење Препорачај ја на пријател

Едношалтерски систем
- Едношалтерски систем за регистрација - трговски регистар и регистар на други правни лица (за пополнување на машина за пишување)

Образец ПО 
- Пријава за упис на основање на субјект во трговскиот регистар и регистар на други правни лица  Образец ПО

Образец ПП
- Пријава за упис на промена кај субјект во трговскиот регистар и регистар на други правни лица Образец ПП

Образец ППЗ
- Пријава за упис на промена кај субјект во трговскиот регистар и регистар на други правни лица Образец ППЗ

Образец ПСП- Пријава за упис на статусна промена во трговскиот регистар и регистар на други правни лица Образец ПСП

Образец ПБ - Пријава за упис на бришење на субјектите запишани во трговскиот регистар и регистар на други правни лица Образец ПБ

Образец ПЕ
- Пријава за обезбедување на податоци преку едношалтерскиот систем Образец ПЕ

Образец ЗП
- Образец заверен потпис Образец заверен потпис- ЗП

Образец ОП
- Барање за упис на отворање на претставништво Образец ОП

Образец БП - Барање за упис на бришење на претставништво Образец БП

Заложен регистар Образец број 1
Пријава за регистрација, промена или бришење на залог

 • Образец број 2
  Пријава за регистрација, промена или бришење на залог- барање за издавање на информација

   

 • Регистар за лизинг
  - Пријава за регистрација, промена или бришење на лизинг- барање за издавање на информација Образец Л1

  Регистар на права врз недвижности- Барање за издавање на информација Образец РПН Б-5

  Регистар на правни лица
  -Барање за издавање на информација Пл 3- Регистар на правни лица