За нас - Стратешки план - Програма

Надлежности на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија

Агенцијата за иселеништво на Република Македонија ги врши работите и задачите кои се однесуваат на положбата и правата на иселениците од Македонија, помагањето на нивниот културен развој и унапредувањето на врските со нив и нивните организации, запознавањето на иселениците од Македонија со состојбата во Република Македонија, создавањето услови за враќање на иселениците во Република Македонија, создавање услови за вклучување на иселениците во јавниот и економскиот живот на Република Македонија и други работи утврдени со закон.

Агенцијата за иселеништво се префрли во нови простории на адреса:
ул.Македонија бр. 19, 1000 Скопје
тел: + 389 2 3228 212
факс: + 389 2 3118 539
e-mail info@minisel.gov.mk

Организација на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија

Во Агенцијата постојат два Сектори и тоа:

1. Сектор за правни, економски и општи работи

Во Секторот за правни, економски и општи работи се вршат следниве работи: стручна обработка на законските и подзаконските прописи на Македонија и запознавање на иселениците со нив, информирање на иселениците за економските состојби во Македонија со можност за нивно вклучување во економските текови во земјата, давање информации на иселениците за нивната реинтеграција како и нивно упатување до до надлежните институции во земјата.

2. Сектор за одржување и унапредување на врските со иселеништвото

Во Секторот за одржување и унапредување на врските со иселеништвото се вршат следниве работи: одржување на редовни контакти со иселенички организации и иселеници поединци, брзо информирање на иселениците по електронски пат и други медиуми, издавање на книги и брошури кои се од интерес за иселениците, вклучување на иселениците во јавниот и културниот живот во Македонија, помагање на нивниот културен развој во земјите во кои живеат и збогатување на библиотеките на иселеничките организации.

Во Секторот за правни, економски и општи работи има две одделенија и тоа:

- Одделение за правни и општи работи

Во Одделението за правни и општи работи се вршат следниве работи: стручна обработка на прописите, законите и општите акти и запознавање на иселениците со нив, проучување на делови од законската регулатива на земјите во кои живеат иселеници од Македонија кои се од нивен интерес, постојано следење на прописите од финансиско-економска природа и запознавање на иселениците со истите, организирање на хуманитарни акции и донации од иселениците.

- Одделение за економски работи и реинтеграција

Во Одделението за економски работи и реинтеграција са вршат следниве работи: следење, проучување и презентирање на економските прописи на Интернет страницата на Агенцијата, информирање на иселениците за можностите за регистрирање трговско друштво во Македонија, нивно информирање за можностите за инвестирање во земјата, поврзување на иселениците со надлежните органи во земјата: Министерство за економија, Министерство за финансии, банкарските институции, Стопанските комори, создавање услови за реинтеграција на Македонија и нивно вклопување во јавниот, културниот и економскиот живот во земјата.

Во Секторот за одржување и унапредување на врските со иселеништвото има три одделенија и тоа:

- Одделение за комуникација и оперативна соработка со иселеништвото;

Во Одделението за комуникации и оперативна соработка се вршат следниве работи: оджување редовни контакти и комуникации со иселеничките организации преку пошта, електронска пошта, Интернет страницата на Агенцијата, телефон и сл.; дневно ажурирање и обработка на содржините од обавените контакти (добиена информација, поставено прашање, совет, услуга) нивно доставување до другите одделенија во Агенцијата или до другите институции во државата; средување на целокупната кореспонденција; чување на базите на податоци како за иселеничките организации така и за истакнати поединци.

- Одделение за информирање;

Во одделението за информирање се вршат следниве работи: информирање на иселениците преку Интернет страницата на Агенцијата (нејзино уредување, ажурирање, подготовка и избор на сите нејзини содржини); информирање преку периодично информативно списание (негова подготовка, издавање и дистрибуција); соработака со информативните агенции, печатени и електронски медиуми во Македонија; администрирање на електронската пошта; техничка подготовка за издавање на книги, брошури, видео и аудио записи за потребите на иселениците.

- Одделение за културен развој на иселениците

Во одделението за културен развиј на иселениците се вршат следниве работи: информирање на иселениците за сите области од културниот живот во Македонија и нивно вклучување во јавниот и културен живот во државата; помагање на културниот развој на иселениците во средините во кои тие живеат со поттикнување на активности преку организирање на литературни друштва, радио станици, весници, спортски друштва и со организирање изложби, промоции на книги и сл.; презентирање на македонската култура во средините во кои тие живеат; дневно собирање и дистрибутирање на информации за настани од културниот живот во земјата и иселеничките средини и нивно пласирање на Интернет страницата на Агенцијата.

Васил Наумов


Директор на Агенцијата за иселеништво

   

Осман Шукриу


Заменик директор на Агенцијата за иселеништво

   

Виолета Секулова


Раководител на сектор за правни, економски и општи работи

   
 

Билјана Костова


Раководител на сектор за одржување и унапредување на врските со иселеништвото

 
   

Вангелија Којзаклиева


Раководител на Одделение за економски работи и реинтеграција

   

Искра Најденовска


Раководител на одделение за информирање

   
 

 

   

Дора Ангелова


Раководител на Одделение за комуникации и оперативна соработка со иселеништвото